D?? TicaretUluslararas? Ticaret ve D?? Ticaret Hukuku bölümü mezunu i?inde profesyonel olan çözüm ortaklar?m?z ile y?llard?r ticarette sa?lad???m?z tecrübeyle d?? ticareti gerekli ?artnamelere uyarak en iyi ?ekilde yap?yoruz.

?hracata verdi?imiz önem Türkiye'mizin milli gücünün artmas? içindir. Güçlü ihracat için karl? ithalat oranlar? gerekmektedir. 

1985 y?l?ndan günümüze iç piyasadaki tecrübelerimizi art?k Jegand D?? Ticaret Ltd. ?ti. ile ayr? bir boyuta ta??d?k.

?irketimiz, Marmara bölgesinde yar?m asr? a?k?n süredir faaliyette bulunan aile ?irketlerinin üçüncü ku?ak bireylerinin kurumsal ve global yat?r?m yapmak gayesi ile 2019 y?l?nda kurulmu?tur. 

Önceli?imiz üretimi üretmektir. Bu sebeple üretim tesisleri kurabilecek ve üretim tesislerine destek olabilecek endüstriyel ürünler ile dünyan?n her noktas?nda hizmet vermekteyiz.

JEGAND DI? T?CARET L?M?TED ??RKET?`nin Ba?l? Oldu?u Kurulu?lar

  • Sakarya Ticaret ve Sanayi Odas? (SATSO) Üyesidir.
  • Türkiye Odalar ve Borsalar Birli?i (TOBB) Genç Giri?imciler ?cra Kurulu D?? Ticaret Komisyonu Üyesidir.
  • Sakarya Ticaret ve Sanayi Odas? (SATSO) Yurt D??? ?? Geli?tirme Komisyonu Üyesidir.
  • ?stanbul ?hracatç? Birlikleri Üyesidir.
  • Müstakil Sanayici ve ?? Adamlar? Derne?i (MÜS?AD) D?? ?li?kiler ve Uluslararas? Ticaret Komisyonu Üyesidir.

www.jegandcompany.com `da tüm d?? ticaretle alakal? i?lerimizin detaylar?n? bulabilirsiniz. 

" Her Yaptığın İşi Layıkıyla Yap " M. BAKIRTAŞ